Postul de director de la CAS Argeș, scos la concurs

Casa Naţională de Asigurări de Sănătate din Bucureşti organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere, vacante, de director general, la Casa de Asigurări de Sănătate Argeș.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:
– pregătirea profesională și experiența necesară executării operațiunilor specifice postului:
– pregătire de bază – studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă;
– pregătire complementară/managerială în domeniul de activitate al candidatului sau în sistemul de sănătate: cursuri de perfecționare/ specializări/competențe/master/doctorat (dovedite prin acte);
– vechime în specialitatea studiilor necesare pentru ocuparea funcției – minimum 7 ani (carnet de muncă – copie legalizată sau orice alt înscris doveditor în acest sens);
activitate desfășurată în funcții de conducere de minimum 2 ani;
– candidații vor prezenta o recomandare de la ultimul loc de muncă;
– candidații vor prezenta un curriculum vitae din care să rezulte activitatea desfășurată:
– candidații vor prezenta planul de management din care să rezulte abilitățile lor manageriale, adaptate standardelor de performanță și indicatorii de referință asociați pentru îndeplinirea obligațiilor asumate pentru postul de director general în sistemul asigurărilor sociale dc sănătate;
– să aibă capacitate dc exercițiu deplină (dovedită prin declarație notarială):
– să fie apți din punct dc vedere medical pentru exercitarea funcției; starea dc sănătate va fi dovedită prin examen medical și act doveditor:
– să nu fi suferit condamnări penale definitive pentru fapte care i-ar face incompatibili cu funcția (dovada făcându-se prin cazier judiciar și declarație notarială că nu a suferit condamnări penale, indiferent dacă acestea au. fost amnistiate sau grațiate);
– să nu fi fost sancționați pentru încălcarea dispozițiilor legale în domeniul fiscal – dovada prin cazier fiscal;
– să prezinte acte de identitate valabile, din care să reiasă că sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România, emise dc autoritatea competenta;
– să aibă calitatea de asigurați în sistemul asigurărilor sociale de sănătate potrivit legii.

Concursul se va organiza conform calendarului următor:
20 aprilie 2021, ora 17.00: termenul limită pentru depunerea dosarelor;
06 mai 2021, ora 10.00 – proba scrisă – la Amfiteatrul Spitalului Universitar de Urgență București din București. Splaiul Independenței nr. 169;
data și ora interviului va fi comunicată ulterior – la sediul C.N.A.S. din București, Calea Călărașilor nr. 248, bl. S19, sectorul 3.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se pot obţine la la sediul C.A.S. Argeș sau la telefon 0372.309.240, e-mail catalin.cirstea@casan.ro.

About The Author

Related posts

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *